جلوگیری از انتقال بیماری

–با توجه به فرا رسیدن فصل سرما اگر فرزندتان دچار سرماخوردگی شده است از فرستادن او به مهدکودک و مدرسه اجتناب کنید و از مسولان مربوطه نیز بخواهید سیاست سخت گیرانه مشابهی برای همه در مهد یا مدرسه اتخاذ کنند.