خواب نوزاد

نکاتی که در آموزشهای قبل یا پس از تولد درباره خواب نوزاد گفته میشود به منظور کاهش خطر سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS) می باشد ،آنها را جدی بگیرید.