شربت زادیتن

–شربتهای زادیتن تقلبی که اخیرا باعث نگرانی والدین شده بود جمع شده اند و دیگر جای نگرانی نیست. مطالبی که درباره مضرات کتوتیفن در شبکه های احتماعی گفته میشود دقیق نیست توجه نکنید.