واکسن آنفلوانزا

واکسن آنفلوانزا برند influvac در مطب موجود است . برای اطلاعات بیشتر درباره این واکسن، پست مربوطه را در ایستاگرام کلینیک مطالعه نمایید.