آداب صحبت با تلفن

از ۷ سالگی نحوه صحبت کردن صحیح پشت تلفن را آموزش دهید:

اگر با کس دیگری کار دارند برود و به او بگوید و برای صدا کردنش از پای تلفن فریاد نزند .

وقتی به جایی زنگ میزند خود را معرفی کند : ” سلام ، من مریم هستم ، ممکنه با سارا صحبت کنم ”  .  می تواند با زنگ زدن به اقوام نزدیک تمرین کند.

وقتی در خانه تنهاست بهتر است  تلفن روی پیام گیر باشد.

یادش دهید بپرسد “شما؟” و یادش دهید اطلاعاتی به غریبه ها ندهد و نگوید شما خانه نیستید.

نخواهید که از قول شما به کسی دروغ بگوید.