آداب غذا خوردن

میتوانید از ۵ سالگی به او بیاموزید:

روی صندلی درست بنشیند ، صندلیش را نکشد ،

لطفا و مرسی بکار ببرد ،

آرنجهایش را روی میز نگذارد ، بجای دست بیشتر از لوازم آشپزخانه استفاده کند ،

قبل از اینکه همه غذا بکشند شروع به خوردن نکند ،

دستمال سفره را روی پایش بگذارد و با آن فقط لبش را پاک کند ، هورت نکشد ، لقمه های کوچک بردارد و دهانش را موقع خوردن ببندد ،

برای بریدن غذا از کارد و چنگال استفاده کند ،

اگر چیزی را دوست داشته بگوید و راجع به چیزهایی که خوشش نیامده صحبت نکند.از کسی که غذا را درست کرده تشکر کند ،

وقتی غذا خوردنش تمام شد قاشق و چنگالش را گوشه سمت راست و بالای بشقاب (ساعت ۲ ) قرار دهد ،

در مهمانی رسمی تا همه غذا را تمام نکرده اند از جایش بلند نشود ،

در خانه ظرف غذایش را تمیز کند و درون ظرفشویی بگذارد .

کودک از شما تقلید میکند پس مهمترین مساله این است که خودتان تمام این موارد را رعایت کنید .