مسواک کودک

سوال میشود تا کی ما برای کودک مسواک بزنیم ، بطور خلاصه مسواک کردن دندانهای کودک تا وقتی که بتواند خودش بند کفشهایش را ببندد باید توسط والدین انجام شود