نوبت گیری پیامکی

فعلا با توجه به عدم حضور منشی ها بدلیل شیوع کرونا مطب فقط در شیفت ظهر دایر است . برای اخذ نوبت می توانید نام کودک را به شماره ۶۴۰۴-۳۳۳-۰۹۰۳

پیامک نمایید