انتقال سرماخوردگی

مهمترین راه انتقال ویروس سرماخوردگی به کودکان نه سرفه و عطسه بلکه تماس پوستی است.پس مهمترین راه پیشگیری نیز شستشوی مرتب دستهاست