خواب روزانه

دکتر باقری: نیاز به خواب روزانه از ۸ ساعت در بکماهگی به ۳ساعت در ۶ ماهگی و ۲ ساعت و نیم در یکسالگی و ۲ساعت دوسالگی یکساعت و نیم در سه سالگی کاهش می یابد.پس از ۴ سالگی خواب روزانه برای کودک واجب نیست.