روش ختنه

در مورد روش انجام ختنه یعنی سنتی یا حلقه سوال زیاد پرسیده میشود عوارض در روش حلقه کمتر است ولی آنچه بیشتر مهم است تجربه و مهارت پزشکی است که ختنه را انجام میدهد و اینگونه نیست که حتما در یکی از این روشها نتیجه بهتری حاصل شود.برای مطالعه بیشتر در اینباره به اینجا مراجعه کنید.