فراخوان برای واکسن فلج اطفال تزریقی

طبق اعلام وزارت بهداشت تمام کودکان متولد ۱۳۹۵/۱/۱به بعد اگر واکسن فلج تزریقی نزده اند باید جهت تزریق به مراکز بهداشت مراجعه نمایند. کودکانی که در کلینیک مادر و کودک واکسیناسیون شده اند می توانند به مطب مراجعه کنند.