ویروس شایع خرداد ماه

با توجه به مشاهدات در بیمارستانهای پر تردد درحال حاضر نوعی ویروس که باعث بروز استفراغهای مکرر و تب و گاه بهمراه علایم سرماخوردگی میشود شایع شده است.غالبا برای کنترل استفراغ نیاز به درمان تزریقی است.