ویزیت غیر حضوری

برای در خواست ویزیت غیر حضوری در اینستاگرام مطب به آدرس kidsclinic.ir سوالتان و شرح حال بیمار و عکس فیش پرداختی را دایرکت نمایید و در صورت لزوم عکس از بیمار یا آزمایشات را نیز در دایرکت ارسال کنید. ویزیت در حال حاضر ۱۲۰ هزار تومان و شماره کارت

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۲۷۱۸-۰۱۳۰

میباشد.