چرا فرهنگ؟

نکات رفتاری و فرهنگی را کودک از پدرومادر ، مدرسه و معلم ، دوستان و نهایتا با حضور در جامعه می آموزد . همه بزرگسالان نیز چنین بوده اند و همچنان در حال آموختن هستند و اگر کسی این نکات را به آنان آموزش ندهد برخی نکات را ممکن است بعضی افراد هرگز در زندگی یاد نگیرند یا به اشتباه بیاموزند. در میان منابع فوق مهمترین و قابل اطمینان ترین نقش متعلق به پدر و مادر است مشروط بر آنکه خود آنان این نکات را بدانند .

در غالب کشورهای پیشرفته نقش مدرسه در این زمینه حتی از والدین هم بیشتر است اما در سیستم آموزشی ما بسیاری از نکات اساسی مربوط به آداب معاشرت یا بدلیل دیدگاه ایدیولوژیک خاص حاکم و یا شاید بی اهمیت دانستن آنها آموزش داده نمیشود . شخصا به عنوان مسوول سلامت جسمی و روانی کودکان تحت نظر خود ، حتی الامکان سعی میکنم در ویزیتهای دوره ای کودکان نکات متناسب با سن کودک را گوشزد نمایم اما ممکن است مسایلی فراموش شود یا زمان اجازه اینکار را ندهد ، به همین دلیل تصمیم گرفتم برخی نکات تربیتی رفتاری را تحت عنوان کودک بافرهنگ در سایت قرار دهم تا هم مورد استفاده والدین مراجعه کننده به کلینیک و هم سایرین قرار گیرد.