کلاس آموزش بچه داری

برای بهبود کیفیت نگهداری از نوزاد و افزایش سطح آگاهی مادران باردار ، کلاس آموزشی بصورت تک جلسه جهت یادگیری نکات مربوط به مراقبت نوزاد در کیلینیک تخصصی مادر و کودک دایر شده است . جهت هماهنگی ، با کلینیک تماس حاصل فرمایید